Verdeling Portefeuille's Raadsleden

René Eygelshoven                         Vervanger Harold Kol

 • Algemene coördinatie
 • Communicatie
 • Klantencontact
 • Bestuurlijke zaken
 • Personeel en organisatie
 • Bestuurlijke samenwerking Herindeling
 • Coördinatie bovengemeentelijke subsidies
 • Coördinatie IIP
 • Coördinatie Programma gaswinning
 • Informatisering en automatisering
 • VROM, incl. vergunningverlening
 • Duurzaamheid - Energie (wind)
 • Coördinatie Programma herstructurering stedelijk gebied
 • Coördinatie Deelprogramma Dorpen en Wijken
 • Coördinatie 1,5 lijnszorg, inclusief ziekenhuis
 • Havenzaken

 

Harold Kol                            Vervanger Sebastien Sabanga

 • Financiën
 • Sport
 • Inkoop en aanbesteding
 • Vast Goed
 • Grondzaken
 • Onderwijs, incl. Brede School
 • Gebiedsregie
 • Coördinatie bezuinigingen gemeenschappelijke regelingen
 • Volksgezondheid
 • Bibliotheek
 • Verkeer en vervoer, incl. doelgroepenvervoer
 • Openbare orde en veiligheid
 • Toezicht en handhaving

 

Sebastien Sabanga              Vervanger Cor Buffinga

 • Doelgroepenbeleid
 • Zorg
 • Sociale Zaken
 • Sociale werkvoorziening
 • Maatschappelijke Ondersteuning (waar onder WMO)
 • Volkskredietbank
 • Coördinatie transitie Sociaal Domein
 • Jeugd, incl. passend onderwijs
 • Wadden
 • Stadsbeheer
 • Landbouw  en Natuur
 • Economie en Werkgelegenheid
 • Toerisme. Recreatie
 • Coördinatie programma Cultuurhuis, incl. IVAK en Molenberg
 • Ruimtelijke Ordening