Over ons

Bijbelse Normen en Waarden
De ChristenUnie baseert haar politiek op bijbelse normen en waarden. De samenleving heeft namelijk regels nodig die ervoor zorgen dat mensen weten waar ze aan toe zijn. Helaas blijkt dat mensen zonder die duidelijke regels in onze huidige samenleving op een zijspoor komen.
Burgers moeten weer respect voor elkaar krijgen en zich veilig voelen in hun woonomgeving. De gemeente moet zich daarvoor bovenmatig blijven inzetten!

Onze politiek is gebaseerd op Bijbelse normen en waarden. Op basis daarvan zetten we ons in voor respect tussen mensen en een veilige en prettige leefom-geving.

Een betrouwbare politiek zien wij als basis voor een goed imago. Door uw steun kregen we meer invloed op het beleid. De stabiliteit kwam terug en er veranderde veel ten goede. Met uw stem willen we verder bouwen aan een gemeente waar we trots op zijn!

Drie belangrijke thema's

Zorg voor elkaar
Met de door onze wethouder geïnitieerde Armoedenota kunnen mensen in nood nog beter hulp ontvangen. Veel meer mensen maken gebruik van minimaregelingen en schuldhulpverlening. Gezinnen met grotere kinderen willen we extra ondersteunen.

Voor ontslagen mensen namen we mede het initiatief voor een mobiliteitscentrum en voor jongeren het jeugdwerkplan. We willen iedereen helpen aan een baan, stage- of werkervarings-plaats.

Voor ouderen streven we naar een volwaardige plaats in de samenleving. Met extra aandacht voor zelfstandigheid en sociale netwerken.

Jeugd & Gezin
We hebben oog voor veranderingen en toename van problemen rond gezinnen. Het gezin is de basis voor kinderen, ouders zijn primair verantwoordelijk voor de opvoeding. We zetten ons in voor steun bij opvoeding en versterking van het sociale netwerk rond gezinnen.

Duurzaamheid
We hebben de aarde ontvangen om deze op een juiste wijze te bebouwen en te bewaren. Volgende generaties moeten kunnen voortborduren op onze acties. Wij willen duurzaam bouwen en het opwekken van energie stimuleren en subsidiëren.

Duurzaamheid is ook verstandig inspelen op bevolkingskrimp en het behouden van voorzieningen in dorpen. Belangrijk is dat we aantrekkelijke woningen en woonomgevingen blijven bieden. Kwaliteit voorop!

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Wilt u een bijdrage leveren aan het werk van de ChristenUnie?

Dat kan op twee manieren. U kunt zich actief inzetten door een bijdrage te leveren aan de (steun)fractie of door een bijdrage te leveren aan het bestuur. Uw reactie's zien we met belangstelling tegemoet via Bestuur@eemsdelta.christenunie.nl

Daarnaast kunt u natuurlijk ons ook financieel ondersteunen. Dat kan door een door u gekozen bedrag over te maken op rekening: IBAN rek. NL30INGB0009270934 t.n.v. Christenunie Eemsdelta