Ronde tafel gesprekken

Hoe voert de raad zijn Ronde Tafel-gesprekken?

Spelregels:

 1. Doel van het ronde-tafelgesprek is het verzamelen van alle informatie over een onderwerp, zodat de raad daarover in de raadsvergadering meningvormend kan debatteren en vervolgens een gewogen uitspraak kan doen of een besluit kan nemen;
 2. Iedere raadsfractie is in het gesprek vertegenwoordigd door 1 raadslid of 1 fractievertegenwoordiger;
 3. Collegeleden kunnen zich laten bijstaan door ambtelijk deskundigen;
 4. De voorzitter nodigt belanghebbenden en collegeleden uit aan tafel;
 5. De ronde-tafelgesprekken wordt in maximaal 2 uur afgehandeld inclusief pauze;
 6. De voorzitter bewaakt de orde van het gesprek, maar ook de deelnemers aan het gesprek dragen daarvoor verantwoordelijkheid;
 7. In het ronde-tafelgesprek worden vragen gesteld en antwoorden gegeven; door raadsleden en andere fractievertegenwoordigers worden geen standpunten verwoord of debatten gevoerd;
 8. De voorzitter verleent het woord. Daarvoor hanteert deze de volgorde, voorzover relevant: collegelid/ambtelijke deskundige(n)  (korte inleiding van 10 minuten), belanghebbenden die aan tafel zitten (betoog van maximaal 2,5 minuten);
 9. Nadat alle sprekers (belanghebbenden) hun betoog hebben gegeven, hebben raadsleden en de andere belanghebbenden die aan tafel zitten de mogelijkheid maximaal 10 minuten lang vragen te stellen aan degene die zijn betoog heeft gegeven. Na deze 10 minuten krijgt de publieke tribune de gelegenheid om informatieve vragen te stellen aan de spreker;
 10. Vervolgens is er voor belanghebbenden maximaal 5 minuten tijd om een advies te geven aan de raadsleden. Daarna krijgt het publiek nog de mogelijkheid om een kort advies te geven.
 11. Het ronde-tafelgesprek wordt door de voorzitter afgesloten met een samenvatting, de conclusies en eventueel openstaande vraagpunten;
 12. Van het ronde-tafelgesprek wordt een beknopt verslag gemaakt.