Agenda

Vergaderingen en agenda's

De belangrijkste taak van de gemeenteraad is om namens de inwoners van de gemeente besluiten te nemen. Sinds 1 september 2009 vergadert de gemeenteraad van Delfzijl op een andere wijze dan voorheen.

Eenmaal per vier weken is er een raadsvergadering. Deze is op donderdagavond om 19.30 uur in het gemeentehuis in Delfzijl. De vergadering is openbaar, maar burgers kunnen niet inspreken. De vergadering bestaat uit een meningvormend deel en een besluitvormend deel. In de meningvormende raadsvergadering bespreekt de raad de geagendeerde onderwerpen. In het besluitvormende deel (meestal direct na het meningvormend deel) worden de besluiten genomen.

De vergadering wordt voorbereid in de rondetafelgesprekken, die twee weken voor elke raadsvergadering in het gemeentehuis plaatsvinden. Door op een informele manier met inwoners en met het college in gesprek te komen, kunnen de raadsleden goed en makkelijk informatie inwinnen.

Het presidium is het overleg tussen fractievoorzitter, burgemeester en griffier en vindt één keer per maand plaats. In het presidium wordt de agenda voor de raadsvergadering vastgesteld en wordt bepaald voor welke onderwerpen een rondetafelgesprek wordt voorbereid.

De raad werkt met een Lange Termijn Agenda (LTA). Dat betekent dat zoveel mogelijk wordt ingepland welke voorstellen en stukken op grond van de actieve informatieplicht in de raad worden behandeld. De LTA wordt maandelijks door het presidium van de raad vastgesteld.