De Gelderlander: ‘God bepaalt mijn richting’

Pieter Plug-smallzaterdag 05 februari 2011 15:00

Pieter Plug is lijsttrekker van de ChristenUnie voor de verkiezingen van Provinciale Staten in Gelderland. Zijn partij heeft nu vier van de 53 zetels en heeft voor het eerst in haar geschiedenis een gedeputeerde. Lees hier het interview in De Gelderlander.

U bent een politicus van de ChristenUnie. Wie is God voor u?

„God geeft mij inspiratie voor mijn werk in de politiek. Hij bepaalt de richting in mijn leven, geeft me de drive actief te zijn. Hij is de Schepper die mij leidt. Hij is een van de redenen om politiek actief te zijn.

Het moet in je zitten om in de politiek te gaan, maar God is mijn drijfveer.” Wat zijn uw kernwaarden in het leven?

„Rechtvaardigheid. Iedereen eerlijk behan­delen. Je naasten lief hebben als je zelf. Als mensen onrecht gedaan wordt, moet je voor hen opkomen.”

Is het christendom een politieke ideologie?

„Haha. Volgens mij niet. Het is een geloof.

Als geloof en politiek samengaan, is dat mooi. Maar het zijn andere verantwoorde­lijkheden. Ik maak vanuit de bijbel keuzes.

Maar de keuzes die ik als politicus maak, kunnen anders zijn dan die ik vanuit de bij­bel zou maken. Ik zie vanuit de bijbel het liefst dat op zondags alle winkels gesloten blijven. Als politicus onderken ik de reali­teit dat de samenleving anders in elkaar steekt en accepteer ik dat mijn visie niet door iedereen wordt gedeeld. Ik leef van­uit bijbelse waarden, maar ik leg deze niet zwart wit op aan anderen. Dus nee, het christendom is geen politieke ideologie.”

Is de islam wel een politieke ideologie?

„Nee, ook niet.”

Kunt u in de provincie Gelderland dan wel sa­menwerken met een partij als de PVV, die daar fundamenteel anders over denkt?

„Voordat je gaat samenwerken, zul je el­kaar goed de nieren moeten proeven. Er zijn ook partijen als de PvdA die onze ideo­logie niet delen, maar waarmee wij goed kunnen samenwerken. We respecteren el­kaar daarin.”

U schetste net uw kernwaarden: anderen lief hebben als jezelf. Zo denkt de PVV niet over moslims. Maar u kunt daar wel mee uit de voeten?

„Vanuit mijn bijbelse visie vind ik dat je iedereen moet respecteren. Ook al denken zij anders. Er zijn thema’s waarop we el­kaar misschien wel kunnen vinden.

Dan moet je afspreken hoe je met dat me­ningsverschil over ideologie omgaat. Ik sluit ze niet uit.”

U heeft zich de afgelopen jaren in Gelderland geprofileerd als de partij van de duurzaam­heid. Tevreden over de resultaten?

„Ja. In het coalitieakkoord van 2007 nam duurzaamheid een belangrijke plaats in. Er zijn veel projecten gefinancierd die de duurzaamheid een stuk dichterbij hebben gebracht. Met de bouw van windmolens hebben we het niet gehaald. Dat is een heel zichtbaar iets, waar je kritiek op kunt hebben. Biovergistingsinstallaties komen ook al niet van de grond. Zonnepanelen kan ook nog beter.”

U noemt vooral zaken die niet gelukt zijn.

„Nou, woningisolatie is wel gelukt. Er zijn duizenden woningen geïsoleerd. Het colle­ge tracht nu ook energieneutrale woonwij­ken te bouwen. Dat zijn toch resultaten.”

U vindt het beleid niet mislukt.

„Die afdronk heb ik niet, nee. Maar een honderd procent score is niet haalbaar.”

U profileert zich als een duurzame partij.

Maar dat doet GroenLinks ook. Aangezien religieuze kwesties in Provinciale Staten niet spelen, kunnen mensen toch net zo goed op GroenLinks stemmen.

„Ik denk dat wij het evenwicht tussen eco­nomie en ecologie scherper voor ogen heb­ben. Wij zijn zo reëel dat we willen inves­teren in wegen. GroenLinks zegt: alleen openbaar vervoer. Daarin verschillen wij.”

Dus als ik echt duurzaamheid wil, moet ik naar GroenLinks?

„Zijn auto’s echt alleen maar slecht voor het milieu? Je moet ook naar de economi­sche ontwikkeling kijken. We hebben ook wegen en bedrijvigheid nodig. Je moet soms iets van dat groene landschap afsnoe­pen. We moeten rondwegen aanleggen, anders staat de wereld in Gelderland stil.”

Andere partijen zijn niet zo enthousiast over het functioneren van uw gedeputeerde, Anne­lies van der Kolk. Zij is wel opnieuw kandi­daat van de ChristenUnie voor die functie. Is dat wel handig?

„Zij is onze kandidaat-gedeputeerde. Dat is duidelijk. Het kan in de onderhandelin­gen wel zo zijn dat wij een portefeuille zouden krijgen waarvan Annelies zegt: dit ligt mij niet goed. Dan hebben we ook an­dere kandidaten beschikbaar.”

Uw partij is kritisch over kunst. U wilt bezui­nigen op culturele festivals. Bent u blij met de Haagse bezuinigingen op kunst?

„Die festivals zoals het Sprookjesfestival in Arnhem steunen vind ik geen overheid­staak. Ik kan me de Haagse keuzes wel voorstellen.”

In uw programma schrijft u: artistieke kwali­teiten zijn een gave van de Schepper en mo­gen tot zijn eer worden ontplooid. Wat be­doelt u daar dan mee?

„We worden weggezet als partij die kunst onbelangrijk vindt. We vinden kunst wel belangrijk. Maar we vinden dat kunst niet aanstootgevend moet zijn. Moet het nou altijd storend zijn? Eigenlijk zou het ge­toetst moeten worden. Ik stoor me gere­geld aan kunst, seksueel getinte afbeeldin­gen. volgens mij is niemand daarbij ge­baat.”

Bron: De Gelderlander

Gekoppelde documenten
TitelBestandsgrootteMIME-type
Pieter Plug in Gelderlander 29 jan 20111,1 MBapplication/pdfdownload

« Terug

Archief > 2011 > februari