Raadsvergadering 11 juli 2019 Voorjaarsbrief, Kadernota, 1e Turap

IMG_4131.JPG

Dit jaar is de kadernota eenvoudig van opzet. Ook de plannen voor het komende jaar zijn hoofdzakelijk ingezet beleid. Dit heeft alles te maken met de voorgenomen herindeling op 1 januari 2021. Nieuw beleid kunnen we weer verwachten van de nieuwe gemeenteraad.
Als je kijkt naar het overzicht van de financiële effecten in de kadernota over een periode van 4 jaren....

....dan zie je dat er een tekort wordt gemeld. Daarbij moet wel worden opgemerkt dat er een post salaris personeel inzit van € 700.000. Ik ga er van uit dat dit wordt gecompenseerd door de rijksoverheid? Al hoewel het niet als "pm post" is gemeld.

Verder kijken we in de voorjaarsbrief. Deze brief geeft aan de ontwikkelingen middels de 1e tussentijdse rapportage en de kadernota. In de voorjaarsbrief staan een aantal onderwerpen, die later ook nog aan de orde komen. Verder is het versterkingsprogramma een punt van aandacht. Voor de gemeente Delfzijl gaat het hier om ruim 500 woningen. Nu komt het programma op gang en de fractie van de ChristenUnie is van mening dat het convenant en de subsidie verordening voldoende mogelijkheden geeft.

Allemaal zaken die onze volle aandacht moeten hebben. En wat te denken van de Energietransitie, de klimaatadaptatie, het proces waarbij de samenleving zich aanpast aan het actuele of verwachte klimaat en de effecten daarvan om de schade die gepaard kan gaan met de klimaatverandering te beperken en de kansen die de klimaatverandering biedt te benutten, de woningmarkt en de transformatie in de zorg. Allemaal zaken op het materiele vlak. De fractie van de ChristenUnie vindt het sociaal domein echter ook een belangrijk punt. Wat ons opvalt is dat er de komende jaren veel geld uitgetrokken wordt voor materiele zaken. O.a. middels de gelden van het Nationaal Programma Groningen (NPG), maar op het sociaal domein is het erg krap. Zoals in het raadsvoorstel staat genoemd zijn er grote zorgen voor wat betreft de Jeugdzorg.  Is bekend hoe de toekomst lijkt en is aan te geven of de tekorten er zullen zijn en hoeveel? Maar ook andere budgetten binnen het sociaal domein  staan onder druk. Hopelijk kunnen we de komende tijd hier oplossingen voor vinden.

Ook binnen het NPG zouden hiervoor gelden beschikbaar kunnen komen. Want het sociaal domein gaat over leefbaarheid en welvaart. In de voorjaarsbrief worden de problemen in het sociaal domein wel genoemd. Er staan echter geen concrete plannen vermeld. Misschien kan binnen het lokaal programma hierna gezocht worden. Wat dat betreft kunnen de zienswijzen binnen het NPG daaraan meewerken.

Een ander belangrijk punt is de onderwijshuisvesting. Er is hard gewerkt om dit voor elkaar te krijgen. Laten we hierin ook de positieve kanten benoemen. Up-to-date gebouwen en een herschikking van leerlingen. Veel gemeenten zouden dit ook graag willen.

Ten slotte: We kunnen instemmen met de inhoud van de voorjaarsbrief, en we zijn het eens met de vaststelling van de Kadernota en de 1e tussentijdse rapportage. De fractie van de ChristenUnie wil een woord van dank uitspreken aan al diegenen die hier het afgelopen jaar keihard voor gewerkt hebben  en u veel sterkte, flexibiliteit, maar ook plezier in uw werk toe wensen en uiteraard bovenal Gods onmisbare Zegen bij dit alles.

Deze bijdrage van Cor Buffinga is hier ook terug te luisteren.

 

« Terug

Reacties op 'Raadsvergadering 11 juli 2019 Voorjaarsbrief, Kadernota, 1e Turap'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.