R.F. (René) Eijgelshoven beëdigd als raadslid ChristenUnie Gemeente Delfzijl

IMG_4134.JPG

Vanavond is René Eijgelshoven in de raadsvergadering van Gemeente Delfzijl beëdigd. Dit ging -zoals in deze Coronaperiode- erg sober. Geen schorsing om René te feliciteren. Dit zal in een later moment gebeuren. Zelfs videobeeld bleek helaas niet mogelijk....2020?

De heer C. Buffinga is in verband met vertrek uit de gemeente per 1 mei 2020 geen raadslid meer. Bij besluit van de voorzitter van het centraal stembureau van 11 mei 2020 is de heer R.F. Eijgelshoven te Delfzijl benoemd verklaard tot lid van de raad.
rene 3.jpg
Overwegingen: In gevolge de Kieswet dient uw raad de geloofsbrieven van een nieuw benoemd lid van de raad te onderzoeken en te beslissen of de benoemde persoon als lid van de raad wordt toegelaten.
Aanpak/uitvoering: Uw raad dient nu de geloofsbrieven te onderzoeken en te beslissen of de benoemde als lid van de gemeenteraad wordt toegelaten. U dient te onderzoeken of wordt voldaan aan de vereisten voor het lidmaatschap en of er geen sprake is van met het lidmaatschap onverenigbare betrekkingen. Volgens het Reglement van Orde van uw raad geschiedt het onderzoek door een, door de voorzitter uit uw leden aan te wijzen commissie van drie personen. Tijdens dit onderzoek wordt de vergadering geschorst. Voorstel: Ik stel u voor na het uitbrengen van het verslag van de commissie te beslissen over het al dan niet toelaten van de benoemde tot lid van de raad. Indien betrokkene kan worden toegelaten als raadslid kan hij terstond de voorgeschreven eed of verklaring afleggen in handen van de voorzitter.
De commissie die de geloofsbrieven heeft onderzocht, brengt een positief verslag uit. Hierop verzoekt de burgemeester de aanwezigen te gaan staan. Vervolgens leest hij de volgende tekst voor: "Ik zweer dat ik, om tot lid van de raad benoemd te worden, rechtstreeks noch middellijk, onder welke naam of welk voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven of beloofd. Ik zweer dat ik, om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks noch middellijk enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen. Ik zweer dat ik getrouw zal zijn aan de Grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als lid van de raad naar eer en geweten zal vervullen."
Rene 1.jpg
Hierop spreekt René Eijgelshoven de woorden uit: "Zo waarlijk helpe mij God Almachtig!"
rene 1.jpg           rene2.jpg
Hij wordt door de burgemeester gefeliciteerd. Later op de avond volgden de felicitaties en de bloemen!

Foto's Sebestian Sebanga en Harold Kol.

De uitzending is hier te bekijken.

Persbericht Eemskrant

« Terug