Raadsvergadering 7 november 2019 Begroting 2020 (laatste)

Cor3.jpg

Wat werk en inkomen betreft wil de ChristenUnie het college opnieuw attenderen dat de huidige economische situatie volop kansen op de arbeidsmarkt biedt. De ChristenUnie wil dat iedereen zelfredzaam is en naar vermogen mee kan doen in het arbeidsproces. Het hebben van (betaald) werk staat daarbij voorop. We vinden het moeilijk te aanvaarden dat sommige huishoudens niet rond kunnen komen...

Allereerst krijgen we een terugblik van de afgelopen jaren. Er is veel werk verzet en de resultaten worden nu zichtbaar. Hiervoor willen wij onze dank uitspreken richting het ambtelijk apparaat. In onze bijdrage wil ik een aantal punten noemen:

Burger en Bestuur
Het belangrijkste kader is de gaswinning. Dit vraagt veel van de inwoners, maar ook veel capaciteit van diverse medewerkers. Daarnaast zijn er grote bedragen gemoeid met de herstel en versterkingsopgaven. Wij vragen ons af hoe dit zal eindigen. De hele organisatie is nog erg stroperig. Met name de uitvoering komt slecht op gang. Een belangrijk aandachtspunt is de verhouding met onze inwoners. Hoe blijven we in contact met de burger. Zeker in het kader van de herindeling is het belangrijk om  dicht bij de inwoners te blijven.

Wonen, milieu en economie
Het inwoneraantal daalt nog steeds in onze gemeente. Er gaan steeds meer jonge  inwoners uit onze gemeente weg. Volgens het CBS is de bevolkingsgroei verwachting dat tussen 2018 en 2035 in ons gebied (Loppersum en Appingedam erbij) de krimp > 10% is. Ook heeft dit te maken dat we in een aardbevingsgebied wonen. We lezen dat er in samenwerking met andere aardbevingsgemeenten instrumenten voor verbetering van de woningmarkt worden ontwikkeld en worden ingezet. Onze vraag daarbij. Is er al wat bekend over dat advies omtrent de verbetering. (Blz. 24 in de documenten hieronder)
Hoe gaat het met de gesprekken in samenwerking met het Bewonersplatform Delfzijl. (BPD) bijvoorbeeld over de tiny houses. En zijn daar nog ontwikkelingen in?

Verdubbeling van de N33 wordt steeds meer van belang. We zijn blij met de lobby voor een aquaduct onder het Eemskanaal die aangegeven is bij de provincie.

We zijn ook zeer tevreden met de buurtregisseurs en de initiatieven die in buurten en wijken zijn ontwikkeld. Toch moeten we sommige wijken / dorpen niet vergeten waarbij de initiatieven niet zo snel worden aangedragen. We moeten  die inwoners van die wijken / dorpen aanmoedigen om hun wijk of buurt toch te laten ontwikkelen of te verbeteren. Dit met hulp van de buurtregisseurs.

Vergunning en Handhaving
Een belangrijk keerpunt in dit hoofdstuk is de invoering van de Omgevingswet in 2021. Hierdoor zullen een groot aantal wetten en verordening samengevoegd worden. Belangrijk is ook dat dit samenvalt met de herindeling van Delfzijl, Appingedam en Loppersum. Er komt veel werk op de gemeenten af. Is het ambtelijk apparaat in staat dit uit te voeren?

Ontwikkeling en Vastgoed
We zijn als ChristenUnie blij met de nieuwbouwplannen in onze gemeente (Botterlaan /Midscheeps.) Ook de investeringen in gebiedskompassen (analyses en planvorming van verschillende opgaven, zoals Delfzijl-Noord, Centrum, Farmsum, Termunten / Termuntenzijl) zijn belangrijk. De centrumontwikkelingen die met het Marconieproject te maken hebben worden steeds meer zichtbaarder Wij zijn blij met deze voortgang.

Onderwijs
Het wordt volgende jaar een druk jaar in de scholentransitie. Er wordt met vele scholen gestart om te bouwen of een school in onze gemeente wordt in gebruik genomen. Deze hele transitie zal ook veel betekenen voor de kinderen. (Blz.47)

Openbare orde en Veiligheid
Bij de jeugdgroepen is een groepsscan uitgevoerd in 2018 en dit jaar is er gestart met de begeleiding. Hoe staat het daarmee? Een artikel in Het Dagblad van het Noorden geeft aan dat er gepraat gaat worden met jeugd.? (Eemsdelta praat met jeugd over jeugdhulp) Daarnaast is het aantal verwijzingen naar bureau Halt gestegen ten opzichte van 2016. Heeft dit ook te maken met het beter zicht krijgen op de jeugd? In 2016 waren er 113 en in 2018 zijn het 169 doorverwijzingen. De ondermijnende criminaliteit is stijgende in Nederland. Er is dit jaar gestart met het opstellen van een plan van aanpak om dat in 2020 te laten uitvoeren. Communicatie met het Regionale Informatie en Expertise Centra (RIEC) is zeer belangrijk. De beleidsregel Wet BIBOB (Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur) van de gemeenten Delfzijl en Appingedam is opgesteld in 2010, en daardoor sterk verouderd, hij had zelf in 2013 moeten worden herschreven. We hebben via de tussentijdse rapportage hierop aangedrongen.

Werk en Inkomen
Wat werk en inkomen betreft wil de ChristenUnie het college opnieuw attenderen dat de huidige economische situatie volop kansen op de arbeidsmarkt biedt. Maar het werkloosheidspercentage is in Delfzijl hoger dan het landelijke gemiddelde. De ChristenUnie wil dat iedereen zelfredzaam is en naar vermogen mee kan doen in het arbeidsproces. Het hebben van (betaald) werk staat daarbij voorop. We vinden het moeilijk te aanvaarden dat sommige huishoudens niet rond kunnen komen. We zijn overtuigd dat de arbeidsmarktregio Werk in Zicht meer afspraakbanen en meer ervaringsplaatsen via SROI gaat creëren. Indien inwoners in de bijstand (nog) niet in staat zijn om betaald werk te verrichten, dan worden ze gestimuleerd en ondersteund bij het doen van vrijwilligerswerk. Dat is een goed aanpak. Wij juichen dit toe.

Statushouders
Het huisvesten van statushouders blijft een uitdaging. Intensieve ondersteuning van statushouders is noodzakelijk om volwaardige integratie te realiseren. De huidige activiteiten zorgen ervoor dat er zicht is op nieuwe inwoners en hun kwaliteiten en hun mogelijkheden. We zijn blij dat er een bemiddelaar aangesteld is om de doelgroep te begeleiden.

Armoedebeleid
We zijn verheugd te lezen dat de inwoner centraal staat in ons armoedebeleid. Dit is terug te zien in de afspraken die zijn gemaakt met de samenwerkingspartners op dit terrein. Het  streven van het college en het kabinet, is dan ook om armoede uit te bannen, zeker in gevallen waar kinderen in het spel zijn.

Samenlevingszaken
De ChristenUnie is het met het college eens dat onze gemeente een aantrekkelijke gemeente is met goede voorzieningen en faciliteiten. Onze gemeente is een goede plek om te wonen, te werken en op te groeien. De jeugdgezondheidszorg richt zich op het bevorderen van een gezonde groei en ontwikkeling van kinderen. Alle kinderen hebben recht op goed onderwijs. Dat staat in het Kinderrechtenverdrag. We constateren dat er nog steeds kinderen zijn die langer dan twee maanden thuis zitten. Dit kan niet de bedoeling zijn. De toename van kinderen met sociale weerbaarheidsproblematiek baart ons zorgen. De overlast van problematische jeugdgroepen heeft een negatieve impact op de samenleving. De aanpak door inzet van een gezinscoach spreekt ons zeer aan. Ook de Stichting Sport 4 Connect  verricht goed werk op dit terrein. We maken ons zorgen over de oplopende tekorten bij de jeugdhulp. De kosten voor jeugdhulp zijn fors toegenomen. We constateren dat het college hier aandacht voor heeft. Voor jeugd ligt de focus op het uitvoeren van een aantal maatregelen. De maatregelen beogen zowel een kostenbesparing als een kwalitatieve verbeterslag in de jeugdhulp. Daarnaast staat 2020 in het teken van de start van de resultaatgerichte inkoop van jeugdhulp. We vinden het belangrijk dat we als raad mee genomen worden met de ontwikkelingen.

Om haar inwoners, jong en oud, te stimuleren te sporten en bewegen, biedt onze gemeente een breed en kwalitatief hoogwaardig aanbod buiten- en binnensportaccommodaties aan verspreid over de hele stad met tal van voorzieningen als beweegtuin, speelpleinen en een uitgebreide wandel- en fietspadenstructuur.
We moeten blijven investeren in de toekomst van onze gemeente en met een positieve blik naar de toekomst kijken. Daarbij vinden we cultuur ook belangrijk. Wij zijn optimistisch over de ingezette plannen omtrent het cultuurcluster. Daarbij moeten we kritisch kijken naar onze uitgaven.

Beheer en Realisatie
Wij constateren dat de verhardingen het groen en het straatmeubilair niet meer aan de gestelde eisen voldoen. We zouden graag willen dat er tijdens een buurtschouw eens goed gekeken gaat worden naar trottoirs en wegen. Ons is te ore gekomen dat er in een aantal wijken de tegels niet geheel meer goed liggen en mogelijke wijze gevaarlijke situaties kan opleveren voor onze inwoners.

Wij als ChristenUnie vinden het opvallend dat er zo weinig vuilnisbakken staan in de wijken en dorpen. Dit vinden wij belangrijk zodat de inwoners hun afval kunnen weggooien. En zo blijft onze gemeente ook beter schoon.

Algemene dekkingsmiddelen en lokale heffingen
Ten opzichte van 2018 zijn de lokale heffingen met € 165.000,00 gestegen. Het zijn heffingen die belangrijk zijn voor de gemeente Delfzijl. We zien als ChristenUnie dat de algemene dekkingsmiddelen volgend jaar met een trendmatige verhoging van 2,3 % omhoog gaan.

Weerstandsvermogen en risicobeheersing
Het streven om de ratio tussen de 1,2 en 1,4 te krijgen is dit jaar weer gelukt. Prima. zelfs vorig jaar was deze nog 2,37. En de ratio is nu nog eens gestegen naar 2,37 en dit is uitstekend. Onze complimenten.

Onderhoud kapitaalgoederen
We zien een daling van de krimpgelden. Ook zien we dat de uitkering van de krimpgelden per 2021 stopt. Wat is hiervan de reden?

Bedrijfsvoering
Er is een paragraaf over personeel en organisatie. Er zijn vacatures binnen de gemeente. Het blijkt dat deze lastig zijn in te vullen vanwege tekorten op de arbeidsmarkt. Nu gaan we in 2021 herindelen. Hierdoor ontstaat er misschien een andere capaciteitsverhouding. Wordt er bij het werven van personeel hier nu ook al rekening mee gehouden?

Grondbeleid
Voor komend jaar zijn de gronden Botterlaan en Groot Bronswijk terrein in exploitatie genomen. Woensdagavond hebben we een overzicht gezien van alle bouwprojecten in het kader van de versterkingsopgaven voor Delfzijl Zandplatenbuurt en Schrijversbuurt. Wij maken ons in het kader van de stikstof problematiek wel zorgen over de voortgang.

Sociaal Domein
In 2017 is begonnen met de transformatie van het sociaal domein. Er wordt elke dag aan deze transformatie gewerkt: door innovatie binnen het sociaal domein en maatwerk . Er  komt een extra uitdaging bij door tegenslagen in de financiën. Dit komt vooral door de steeds verder stijgende kosten op het gebied van jeugdzorg, maatschappelijke ondersteuning (Wmo), minder uitstroom in de uitkering en het uitblijven van voldoende structurele compensatie van deze kosten door het rijk. Verder brengt vergrijzing de behoefte aan betaalbare en toekomstbestendige woon- en ondersteuningsvoorzieningen met zich mee. In 2020 wordt de WMO anders georganiseerd door gebiedsgerichte sturing. Ten behoeve van re-integratie wordt gewerkt aan de vernieuwing van Werkplein Fivelingo en de nieuwe werkwijzen die daarmee samenhangen (taskforce). Hierover hebben tijdens de vorige raadsvergadering gesproken.

Tenslotte
De ChristenUnie realiseert zich dat dit de laatste begroting van de gemeente Delfzijl is. Wij zijn dankbaar dat wij tot nu toe als gemeente de krachten en mogelijkheden hebben ontvangen om dit werk te doen. Wij hopen ook voor de toekomst op een goede samenwerking.

Deze bijdrage van Cor Buffinga en de reacties daarop zijn hier terug te zien en te beluisteren.

Gekoppelde documenten
TitelBestandsgrootteMIME-type
4a%20Programmabegroting%202020.pdf3,4 MBapplication/pdfdownload

« Terug