Verslag stakeholdersbijeenkomst Nationaal Programma Groningen

gg.png

Op woensdagavond 26 juni kwamen stakeholders en een aantal bestuursleden bijeen in de Bovenkamer van Groningen om samen te praten over de kaders voor het Nationaal Programma Groningen. Na een aftrap van Commissaris van de Koning René Paas en directeur Nationaal Programma Groningen Siem Jansen over de totstandkoming en inhoud van de huidige bespreeknotitie hebben deelnemers input meegegeven.

De volgende vragen stonden centraal:

  •  Wat vinden we belangrijk?
  •  Hoe organiseren we dit?
  •  Hoe worden we concreet?

De conclusies - wat vinden we belangrijk?
• Zet centraal wat de betekenis van dit programma voor inwoners is.
• Er is steun voor brede welvaart. Daarin is arbeidsparticipatie een centraal doel.
• Het is belangrijk om met plannen veel werk te genereren. Focus daarop.
• Zorg voor synergie van investeringen; 1+1=5.
• Agrarische economie en Vrijetijdseconomie zijn genoemd als veelbelovend.
• Waterstof heeft ook veel potentie. Ook omdat deze regio daarin vooroploopt.
• Toegang tot de arbeidsmarkt is essentieel. Genoemd is de mogelijkheid om de digitale vaardigheden over de hele linie te vergroten.
• Streef naar samenhang, ook met versterking en schade-afhandeling. Geen hokjesdenken.
• Waarborg ruimtelijke kwaliteit en wees bewust van effecten op de fysieke leefomgeving.

Hoe organiseren we dit?
• Betrek de stakeholders om in nieuwe coalities met slimme projecten te komen.
• Betrek jongeren. Hier werd niet alleen de uitkomst van de jongerentop verwezen, maar naar het belang om hen een rol in het proces te geven.
• Betrek inwoners bij het formuleren van de aanpak en toetsing van het toekomstbeeld.
• Bouw een goede structuur voor het ondersteunen van inwoners bij de totstandkoming van projecten. Er zijn veel goede ideeën die anders niet van de grond komen.
• Betrek iemand met kennis van ruimtelijke impact bij het beoordelen van projecten.
• Begin bij de inwoners en de menselijke maat, wat betekent het voor hen en hoe merken zij het effect van het programma. Bijvoorbeeld wat betekent het om een dorp, stad of wijk van het gas af te krijgen. Welke techniek en kennis is daarvoor nodig?
• Goede beoordeling van projecten. Geef onafhankelijke deskundigen hierin een rol.
• Durven kiezen voor bepaalde sectoren.

Hoe worden we concreet?
• Arbeidsdeelname is genoemd als belangrijke indicator.
• Digitale vaardigheden als indicator van menselijk kapitaal. Het omhoog brengen (bij iedereen!) ervan met een of meerdere niveaus vergroot de kans op werk.
• Waardedaling/-stijging van vastgoed als indicator. Daarin komen veel aspecten van leefbaarheid tot uiting.
• Technische vaardigheden als indicator.
• Toename van geluk als indicator.
• Tenminste 5 multinationals naar Delfzijl met binnen 10 jaar 5000 fte waarbij ook een bijdrage wordt geleverd aan de klimaatdoelstellingen.
• Definiëren van gezondheid in termen van langer thuis/gezond wonen, bijvoorbeeld een jaar langer.
• Het simpel houden. Definieer Brede Welvaart in termen van onderwijs en gezondheid. Zoek criteria van agrarische sector, industrie en energie.
• Hanteer 5 criteria waar alle projecten aan moeten voldoen.

Vervolg
Met de opbrengst van deze avond en de input van Raden en Staten gaat het programmabureau verder werken aan het programmakader.
De Commissaris roept op: laten we elkaar opzoeken, komen met projecten, de energie vasthouden en samen maatschappelijk gestalte geven aan publieke voornemens!

Het complete document vindt u hieronder.

Gekoppelde documenten
TitelBestandsgrootteMIME-type
Geen resultaten gevonden

« Terug