Nieuws

Wielerkleding, en hardloopkleding ChristenUnie

PRJ19002596ProfJacketMenleft.jpg Sportkleding nu weer beschikbaar. Aangezien er veel vraag was naar de sportkleding, is er nog een bestelronde. Dan kunnen jij en alle andere sportievelingen die de ChristenUnie een warm hart toedragen in kwalitatief hoogwaardige sportkleding de weg op in een professioneel ChristenUnie-tenue. lees verder

Financiële opbouw Nationaal Programma Groningen

ffaBngvi_400x400.png Nationaal Programma Groningen is een ambitieus programma dat gericht is op de toekomst van elke Groninger. Een programma van tien jaar, met als belangrijkste ambities: groei van de economie, verbetering van de leefbaarheid, aansluiten van het opleidingsniveau op de arbeidsmarkt, een betere natuur en klimaatbestendigheid. Om hiermee aan te slag te kunnen heeft het Rijk als startkapitaal 1,15 miljard euro beschikbaar gesteld. lees verder

1e najaarsvergadering CU Eemsdelta

IMG_9163.JPG Gisteravond in de Harmannizaal van Centrum Kabzëel in Gemeente Appingedam hebben we de 1e najaarsvergadering van de ChristenUnie Eemsdelta mogen houden. Vóór de pauze aandacht voor de komende herindelingsverkiezingen die in november 2020 zullen worden gehouden..... lees verder

Raadsvergadering 7 november 2019 Begroting 2020 (laatste)

Cor.jpg Wat werk en inkomen betreft wil de ChristenUnie het college opnieuw attenderen dat de huidige economische situatie volop kansen op de arbeidsmarkt biedt. De ChristenUnie wil dat iedereen zelfredzaam is en naar vermogen mee kan doen in het arbeidsproces. Het hebben van (betaald) werk staat daarbij voorop. We vinden het moeilijk te aanvaarden dat sommige huishoudens niet rond kunnen komen... lees verder

Infoavond plannen Centrum Zuidoost Delfzijl druk bezocht

IMG_4108a.JPG Dinsdagavond was er een infoavond voor belangstellenden. Het ging over de aanpak van Delfzijl Centrum Zuid Oost. De plannen werden door projectleiders uitgelegd. Dit ging naar aanleiding van een poster waarop de negen projecten staan vermeld... lees verder

Raadsvergadering 26 september 2019 Initiatiefvoorstel PvdA Eemsdelta

bier glas Alle eerste wil de ChristenUnie zijn optimisme uitspreken na het lezen van dit initiatiefvoorstel, omdat dit ons herinnert aan de notitie “Kansrijk opgroeien” waar we eerder dit jaar voor gestemd hebben.... lees verder

Raadsvergadering 26 september 2019 Startdocument Regionale Energie Strategie

IMG_1802.JPG Wij zijn voorstander van een Regionale Energie Strategie.
Vanuit het Klimaatakkoord in Parijs komen we via het Nationaal Klimaatakkoord, de Klimaattafels, de regionale regio’s, tot de Regionale Energie Strategie (RES) per gemeente. Vanuit het RES staat ons een grote opgave te wachten..... lees verder

Ministerraad stemt in met herindeling gemeente Eemsdelta

eemsdelta.png De ministerraad heeft op voorstel van minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en koninkrijksrelaties ingestemd met twee herindelingsvoorstellen. In de provincie Groningen willen de gemeenten Appingedam, Delfzijl en Loppersum samen de nieuwe gemeente Eemsdelta vormen. lees verder

Bezoek Voedselbank Eemsdelta op 17 september 2019

IMG_1748.JPG Vervolgens krijgen we een rondleiding. Van winkelwagen naar uitreikpunt en van schappen met allerlei producten naar veel koelkasten en diepvriezers. Veel indruk maakt de opmerking dat wekelijks zo’n 175 huishoudens van een pakket moeten worden voorzien. Dat betekent dus ook dat je wekelijks elk huishouden hetzelfde product(en) wilt geven..... lees verder

Vergadering Raadsklankbordgroep Eemsdelta 4 september 2019

IMG_4134.JPG In deze vergadering is het concept "Eemsdelta is dichtbij" nader toegelicht en besproken.
De documenten met betrekking tot deze vergadering staan hieronder in de documenten.
De presentatie van Frank Burkels is eveneens bijgevoegd. lees verder

Nieuwsbrief 11 Herindeling Gemeente Eemsdelta (29 augustus 2019)

IMG_1889.JPG 'Eemsdelta is dichtbij' geeft een richting aan. We hierna een aantal onderwerpen verder uitwerken. Bijvoorbeeld hoe we verschillende regels en manieren van werken op elkaar gaan afstemmen. Zo wordt duidelijk hoe de nieuwe organisatie er uit gaat zien en ook welke stappen nog nodig zijn. lees verder

Raadsvergadering 30 juli 2019 Bestemmingsplan/omgevingsplan Oosterhorn

IMG_1781.JPG Een teleurstelling voor zowel het college als de ambtenaren nu het bestemmingsplan Oosterhorn opnieuw weer ter tafel komt. In het verleden is er veel gebeurd rond dit plan. Regelmatig moest het plan bijgesteld worden en tijdens de raadsvergadering van 30 november 2017 kon het plan door de meerderheid van de raad worden vastgesteld. lees verder

Raadsvergadering 11 juli 2019 Voorjaarsbrief, Kadernota, 1e Turap

IMG_4130a.JPG Dit jaar is de kadernota eenvoudig van opzet. Ook de plannen voor het komende jaar zijn hoofdzakelijk ingezet beleid. Dit heeft alles te maken met de voorgenomen herindeling op 1 januari 2021. Nieuw beleid kunnen we weer verwachten van de nieuwe gemeenteraad.
Als je kijkt naar het overzicht van de financiële effecten in de kadernota over een periode van 4 jaren.... lees verder

Nieuwsbrief Herindeling nummer 10

gg.png Eemsdelta is dichtbij!
De visie voor de nieuwe gemeente Eemsdelta is inmiddels vastgesteld. Alweer een belangrijke mijlpaal, omdat we hiermee de nieuwe gemeente Eemsdelta verder gaan vormgeven. De documenten besturingsfilosofie en het dienstverleningsconcept zijn op de websites van de gemeenten Appingedam, Delfzijl en Loppersum te vinden. Daarnaast zijn ze ook op onze website te vinden. lees verder

Radenconferentie 29 juni 2019 inzake Nationaal Programma Groningen

index.png Op uitnodiging van de burgemeesters van de aardbevingsgemeenten was er zaterdag de conferentie van Gemeenteraden en Provinciale Staten in de EnergyBarn op het Zernike Science Park. Agendapunt het Nationaal Programma Groningen. Het verslag van de conferentie is inmiddels hieraan toegevoegd in de documenten. lees verder

Verslag stakeholdersbijeenkomst Nationaal Programma Groningen

ffaBngvi_400x400.png Op woensdagavond 26 juni kwamen stakeholders en een aantal bestuursleden bijeen in de Bovenkamer van Groningen om samen te praten over de kaders voor het Nationaal Programma Groningen. Na een aftrap van Commissaris van de Koning René Paas en directeur Nationaal Programma Groningen Siem Jansen over de totstandkoming en inhoud van de huidige bespreeknotitie hebben deelnemers input meegegeven. lees verder

Update werkgroepen Raadsklankbordgroep Eemsdelta

Biljetten.jpg De projectorganisatie van het herindelingstraject breidt zich regelmatig verder uit, om stapsgewijs met elkaar te bouwen aan onze nieuwe gemeente Eemsdelta. In deze rubriek 'Update werkgroepen' doen we daar verslag van. lees verder

Raadsklankbordgroep 12 juni 2019

IMG_1890.JPG We hebben in een samenhangend document vervat wat de visie van de nieuwe gemeente Eemsdelta is, wat de uitgangspunten zijn voor de besturing en organisatie van de nieuwe gemeente (besturingsfilosofie) en hoe de dienstverlening aan de inwoners en andere betrokkenen op hoofdlijnen plaats zal vinden. lees verder

Oprichtingsvergadering 15 mei 2019

IMG_6307.JPG Een bijeenkomst van de ChristenUnie afdelingen Appingedam, Loppersum en Delfzijl. Onder het toeziend oog van de Adviseur Provinciale en Lokale Besturen Tjitske Kuiper werden de afdelingen samengevoegd en gaan verder onder de naam ChristenUnie Eemsdelta. lees verder

24 april 2019, Min. Wiebes stuurt advies waardedaling woningen

foto klein website.png Wiebes: "Zoals ik uw Kamer in mijn brieven van 14 mei en 1 oktober 2018 heb gemeld heb ik een adviescommissie ingesteld om te adviseren over een methode voor het begroten van schade door waardedaling. Het advies is een belangrijke stap richting schadeloosstelling van Groningers voor de waardedaling van de woningen. Ik ben de adviescommissie daarvoor zeer erkentelijk. lees verder