Standpunten [klik op het onderwerp]

Standpunten [klik op het onderwerp]

 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • X
 • Y
 • Z

BETROUWBARE OVERHEID

Laatst gewijzigd op: 19-03-14

Betrouwbaar

We hebben ons als fractie en wethouder in de afgelopen jaren extra ingezet voor een betrouwbare politiek in de gemeente Delfzijl. Die positieve lijn willen we de komende jaren voortzetten en uitbouwen. Een betrouwbare overheid vergt betrouwbare mensen. U kunt op ons rekenen!

Kracht samenleving

De ChristenUnie gelooft in de kracht van de samenleving, in zorg voor elkaar, in een cruciale rol voor gezinnen, in een dienstbare en rechtvaardige overheid, in godsdienstvrijheid, in een duurzame economie en in een zorgvuldige omgang met Gods schepping.

De ChristenUnie is een partij van christenen voor alle mensen. Wij willen iets uitstralen en doorgeven van de liefde die God heeft voor deze wereld, voor Nederland en voor de gemeente Delfzijl. Doe met ons mee. Geef geloof een stem!

Zorg

In deze raadsperiode zullen de transities van AWBZ, Jeugdzorg en Participatie vorm krijgen. Onze uitgangspunt daarbij is het vormen van één loket (fysiek en digitaal) zodat zorgvragen van inwoners integraal behandeld worden. Bij de uitvoering wordt er gewerkt met één plan en is één hulpverlener verantwoordelijk voor de zorgcoördinatie.

Participatie

De gemeente moet niet alles zelf of alleen willen doen of misschien helemaal niet. Daarom spreken we liever over overheidsparticipatie dan van burgerparticipatie. We zetten ons in voor een nieuwe manier van samenwerken nu er zoveel nieuwe taken op de gemeente afkomen. We bouwen voort op de nota Communicatiebeleid en ontwikkelen beleid met duidelijke rollen, procedures en wederzijdse verwachtingen.

Veiligheid

Betrokkenheid van inwoners en organisaties is van groot belang bij de analyse en de aanpak van veiligheidsproblemen. Bij het werken aan veiligheid en leefbaarheid heeft iedereen een rol. Juist burgers, winkeliers, scholen, politie en woningcorporaties dragen bij aan goede buurten. Mensen zijn te waardevol om in drugs, drank, gokken of prostitutie zichzelf, hun vrijheid en waardigheid kwijt te raken.

De ChristenUnie wil de strijd tegen drankmisbruik in Delfzijl voortzetten met scholen, ouders, kerken, verslavingszorg, horeca, politie, sportverenigingen en andere betrokkenen. Wij vragen extra alertheid op de handhaving van leeftijdsgrenzen.

Concrete voorstellen:

De ChristenUnie wil de huidige budgetten voor dorpen en wijken behouden en uitbreiden, bijvoorbeeld door overdracht van taken met beleidsvrijheid. De kracht van de kern is daarbij uitgangspunt;

Meer algemene regels in plaats van gedetailleerde vergunningen. Om regeldruk te verminderen, worden vergunningstelsels waar mogelijk omgezet in algemene regels;

Bij het vernieuwen van het integraal veiligheidsplan worden de resultaten van veiligheidsonderzoeken en de bevindingen van wijkbewoners meegenomen;

Wij zetten in op het gebruik van sms alert en burgernet;

Vernieuwing gemeentelijke website (minimaal bij de eerste 50 van de gemeentelijst min. van Binnenlandse Zaken);

Bezuinigingen op het publieke domein mogen de kwaliteit van de leefomgeving en het onderhoud van infrastructurele voorzieningen niet verder aantasten. Wij zijn wel bereid tot versobering, mits het onderhoud goed blijft;

Er kan met name bespaard worden op projecten die voor de samenleving niet van direct belang zijn of waarvoor de overheid geen primaire verantwoordelijkheid heeft;

Wij zijn terughoudend met subsidiëring van organisaties en activiteiten die ook met privaat geld kunnen worden bekostigd. We doen een beroep op hun eigen kracht;

Posten die rechtstreeks te maken hebben met het lenigen van de nood van individuele burgers blijven bij bezuiniging zoveel mogelijk buiten schot.