Welkom op de website van ChristenUnie Delfzijl

Van de fractievoorzitter

Belangrijke vraagstukken komen dit jaar op ons af.

Denk aan de uitvoering van de transities  Jeugdzorg en WMO.  Hoe zal het lopen. Krijgen de burgers waar ze recht  op hebben? Vallen er geen mensen tussen wal en schip? Hoe gaat het met de huishoudelijke hulp?

Onze wethouder  M. Joostens  heeft de afgelopen periode veel overleg gevoerd met diverse instanties. Het doel is om de belangrijke vraagstukken zo goed mogelijk ingevoerd te krijgen. 

Het onderwijs in onze gemeente vraagt ook de nodige inzet van ons als fractie. Het behoud van onze identiteit staat daarbij hoog in het vaandel.

Wij hebben er vertrouwen in dat het allemaal lukt. Ook de werkgelegenheid is een belangrijk punt wat veel burgers bezig houdt en terecht denken wij.

Daarnaast is de gaswinning voor iedereen in dit gebied een belangrijke kwestie. Komen er meer aardbevingen en hoe zwaar worden deze.  Hoe kunnen we ons gebied aardbeving bestendig maken?

Wat kunnen we verwachten van de rijksoverheid.

Wij als ChristenUnie  willen proberen in gezamenlijkheid druk uit te oefenen op de rijksoverheid om hun verantwoordelijkheid te nemen. Wij vinden het belangrijk dat de veiligheid van onze burgers gewaarborgd wordt.

In het afgelopen jaar is het aantal inwoners in ons gebied terug gelopen. Dit heeft als gevolg dat er nagedacht wordt over herindeling. Dit vraagstuk zal de komende periode weer veel aandacht van ons vragen.  Gezien de grote plannen die er zijn is samenwerking onontbeerlijk. Maar blijft er voor de burgers voldoende gelegenheid om in contact te komen met de plaatselijke overheid?  

De gemeente Delfzijl heeft de afgelopen jaren diverse plannen gemaakt voor het centrum en voor de dorpen.

De ChristenUnie  zal ook de komende periode de nodige aandacht hier voor hebben en wij hopen dat er nu ook snel met de uitvoering begonnen kan worden.

Al met al kunnen we als ChristenUnie weer veel voor onze gemeente betekenen en we bidden hiervoor om de kracht van onze Heer.